Sprawdź czy twoja umowa o pracę na czas określony przekształciła się w umowę na czas nieokreślony

Przedłużanie umowy o pracę na czas określony w nieskończoność  to jeden z „grzechów głównych”, który pracodawcy popełniali względem nieświadomych pracowników. Pracownicy mają skuteczne narzędzie do ochrony swoich praw w zawieraniu umowy na czas nieokreślony.

Przedłużanie umowy o pracę na czas określony w nieskończoność to jeden z „grzechów głównych” pracodawców, który popełniali względem nieświadomych pracowników.

Kodeks pracy jasno reguluje kwestie ochrony praw pracowników w zawieraniu umowy na czas nieokreślony. Ochrona ta polega na przekształceniu umowy o pracę na czas określony w umowę zawartą na czas nieokreślony, oczywiście pod pewnymi warunkami.

Kiedy następuje przekształcenie umowy zawartej na czas określony w umowę na czas nieokreślony?
1. jeżeli okres zatrudnienia na podstawie umowy o pracę na czas określony, a także łączny okres zatrudnienia na podstawie umów o pracę na czas określony zawieranych z tym samym pracodawcą, przekroczy 33 miesiące, 
2. jeżeli łączna liczba umów o pracę na czas określony przekroczy trzy, czyli czwarta i kolejne będą traktowane jako zawarte na czas nieokreślony.

Powyższych zasad nie stosuje do umów zawartych na czas określony:
1. w celu zastępstwa pracownika w czasie jego usprawiedliwionej nieobecności w pracy,
2. w celu wykonywania pracy o charakterze dorywczym lub sezonowym,
3. w celu wykonywania pracy przez okres kadencji,
4. w przypadku gdy pracodawca wskaże obiektywne przyczyny leżące po jego stronie
– jeżeli ich zawarcie w danym przypadku służy zaspokojeniu rzeczywistego okresowego zapotrzebowania i jest niezbędne w tym zakresie w świetle wszystkich okoliczności zawarcia umowy.

Pojęcie „obiektywnych powodów” może być rozumiane jako istnienie konkretnych okoliczności związanych z działalnością pracodawcy oraz z warunkami wykonywania pracy przez pracownika.

Ważne
Pracodawca powinien zawiadomić właściwego okręgowego inspektora pracy, w formie pisemnej lub elektronicznej, o zawarciu umowy o pracę  o której mowa w pkt 4, wraz ze wskazaniem przyczyn zawarcia takiej umowy, w terminie 5 dni roboczych od dnia jej zawarcia. Niedopełnienie tego obowiązku może spowodować nałożeniem grzywny na pracodawcę w wysokości od 1000 zł do 30 000 zł.

Korzyści dla pracownika
Umowa na czas określony daje pracownikowi większą ochronę prawną stosunku pracy np.:
• dłuższe okresy wypowiedzenia,
• pracodawca zobowiązany jest wskazać przyczyny wypowiedzenia lub rozwiązania umowy,
• w przypadku nieuzasadnionego zwolnienia z pracy, pracownik może żądać przywrócenia się do pracy na poprzednich warunkach pracy.

Poza korzyściami prawnymi, umowa na czas nieokreślony zwiększa poczucie stabilności i przynależności pracownika do organizacji oraz zwiększa jego wiarygodność finansową dla banków.

Autor: Michał Czpak, prawnik w Kancelarii Prawnej PrawnikBiz

Podstawa prawna:
art. 251 § 1,2,4, 5, art. 281 pkt 1a) ustawy z dnia kodeks pracy (Dz. U. z 2018 r., poz. 917), dyrektywa Rady 99/70/WE z dnia 28 czerwca 1999 r. dotycząca Porozumienia ramowego w sprawie pracy na czas określony, zawartego przez Europejską Unię Konfederacji Przemysłowych i Pracodawców (UNICE), Europejskie Centrum Przedsiębiorstw Publicznych (CEEP) oraz Europejską Konfederację Związków Zawodowych (ETUC) (Dz.U.UE.L.1999.175.43).

Udostępnij ten wpis