21.11 Światowy Dzień Pamięci Ofiar Wypadków Drogowych

Za każdym wypadkiem komunikacyjnym kryje się dramat poszkodowanych i ich bliskich, który dotyka dziesiątki tysięcy osób każdego roku. Poszkodowany w wypadku nie zawsze jest w stanie wrócić do pełni sił, jednak stosowne odszkodowanie może znacznie poprawić stan zdrowia ofiary.

Uprawnieni do odszkodowania

Jeśli zostałeś poszkodowany nie ze swojej winy jako pieszy, rowerzysta, kierowca czy też pasażer w wypadku komunikacyjnym, masz prawo do odszkodowania. W przypadku, gdy wypadek spowodował śmierć poszkodowanego, wtedy najbliższa rodzina może dochodzić takiego odszkodowania.

Świadczenia przysługujące z tytułu wypadku

Osoba poszkodowana w wyniku wypadku komunikacyjnego ma prawo dochodzić od ubezpieczyciela sprawcy wypadku następujących świadczeń:

 • zadośćuczynienie za doznaną krzywdę tj. cierpienia fizyczne i psychiczne spowodowane wypadkiem,
 • odszkodowania za poniesione koszty leczenia i rehabilitacji, zwrotu poniesionych kosztów dojazdów do placówek medycznych, utraty dochodu z powodu przebywania na L4, zniszczonych lub utraconych rzeczy podczas wypadku, zwrotu kosztów opieki osób trzecich,
 • miesięcznej renty np: w przypadku gdyby wypadek spowodował niezdolność do zarobkowania.

Jak miarkować wysokość zadośćuczynienia?

O ile przy ustaleniu kwoty odszkodowania za zakup leków czy utratę zarobków możemy wyliczyć je na podstawie paragonów czy braku wpływów na konto, to problematyczne jest ustalenie zadośćuczynienia (czyli jak wycenić uszczerbek na zdrowiu fizycznym i psychicznym). Punktem odniesienia może być rekomendacja Komisji Nadzoru Finansowego dotycząca procesu ustalenia i wypłaty zadośćuczynienia z tytułu szkody niemajątkowej z umów ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych, która nakłada na ubezpieczycieli uwzględnienie następujących czynników przy szacowaniu zadośćuczynienia:

 • czas trwania oraz stopień intensywności cierpień fizycznych i psychicznych,
 • wiek poszkodowanego,
 • utratę perspektyw na przyszłość,
 • poczucie nieprzydatności społecznej,
 • bezradność życiową,
 • niemożność czynnego uczestnictwa w sprawach rodziny,
 • konieczność korzystania z pomocy innych osób w sprawach życia codziennego.

W przypadku ustalania wysokości zadośćuczynienia dla najbliższych członków rodziny zmarłego w wypadku, ubezpieczyciel powinien uwzględnić w szczególności:

 • rozmiar doznanego przez poszkodowanego bólu, cierpień moralnych oraz wstrząsu psychicznego po śmierci najbliższego członka rodziny,
 • wystąpienie zaburzeń psychicznych poszkodowanego wywołanych śmiercią najbliższego członka rodziny,
 • trudności adaptacyjne poszkodowanego związane z odnalezieniem się w nowej rzeczywistości po zdarzeniu oraz jej zaakceptowaniem,
 • wiek zmarłego oraz rolę, jaką pełnił w rodzinie,
 • wiek i sytuację życiową poszkodowanego,
 • rodzaj i intensywność więzi łączących poszkodowanego ze zmarłym.

Terminy na dochodzenie roszczeń

Roszczenia z tytułu umowy ubezpieczenia OC przedawniają się z upływem czasu przewidzianego dla danego roszczenia w przepisach o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną czynem niedozwolonym (karalnym) lub zaniedbaniem zobowiązania. W przypadku gdy szkoda nastąpiła w następstwie zbrodni, na możliwość dochodzenia roszczeń mamy 20 lat, a w przypadku występku 5 lat. Natomiast jeśli wartość odszkodowania przyznanego przez ubezpieczyciela została zaniżona, mamy wtedy 3 lata, aby dalej dochodzić swoich odszkodowań.

Polubowne załatwienie sprawy

Jeżeli poszkodowany i ubezpieczyciel wyrażą zgodę, spór może być rozwiązany w sposób pozasądowy. Istnieją dwa główne ośrodki oferujące pozasądowe rozwiązanie sporu z ubezpieczycielem:

 • Sąd Polubowny przy Komisji Nadzoru Finansowego
 • Rzecznik Finansowy

Idź po swoje z prawnikiem 

W sytuacji, gdy ubezpieczyciel nie chce zapłacić, pozostaje spór sądowy, zanim jednak do tego dojdzie z pomocą klientom przychodzą prawnicy, którzy specjalizują się w takich sprawach. Zdarza się, że kiedy profesjonalna kancelaria upomni się o należność klienta, często na etapie przedsądowym udaje się dojść do porozumienia i dochodzi do wypłaty całej kwoty odszkodowania. Dzieje się tak, ponieważ prowadzenie sprawy sądowej dla ubezpieczyciela zwyczajnie jest nieopłacalne ze względu na koszty sądowe oraz odsetki, które musi zapłacić od należnego odszkodowania.

Autor:

Michał Czpak, prawnik w Kancelarii Prawnej PrawnikBiz

Udostępnij ten wpis