Fundusz Kompensacyjny Szczepień Ochronnych sposobem na szybkie uzyskanie pieniędzy za niepożądane skutki szczepień

Wprowadzanie kolejnych szczepionek na Covid-19 na rynek powoduje wzrost tempa szczepień, co niestety przełoży się na występowanie negatywnych skutków u osób zaszczepionych. W tym zakresie powstał projekt ustawy tworzący Fundusz Kompensacyjny Szczepień Ochronnych, który ma przyznawać rekompensaty z tytułu negatywnych skutków szczepień.  

Kiedy świadczenie będzie przysługiwać

Świadczenie jest przyznawane w przypadkach:

-hospitalizacji przez okres nie krótszy niż 14 dni,

– wystąpienia wstrząsu anafilaktycznego powodującego konieczność obserwacji na szpitalnym oddziale ratunkowym lub izbie przyjęć albo hospitalizacji przez okres krótszy niż 14 dni.

Wysokość świadczenia

W przypadku gdy w wyniku szczepienia ochronnego wystąpiło działanie niepożądane, maksymalne świadczenie wyniesie 100 000 zł a minimalnie 3000 zł.  

Świadczenie kompensacyjne uzależnione jest od pobytu w szpitalu i  wynosi w przypadku:

– obserwacji na szpitalnym oddziale ratunkowym lub izbie przyjęć w związku ze wstrząsem anafilaktycznym – 3.000 zł;

– hospitalizacji w związku ze wstrząsem anafilaktycznym trwająca krócej niż 14 dni – 10.000 zł;

– hospitalizacji trwającej:

od 14 dni do 30 dni – od 10.000 zł do 20.000 zł;

od 31 dni do 50 dni – od 21.000 zł do 35.000 zł;

od 51 dni do 70 dni – od 36.000 zł do 50.000 zł;

od 71 dni do 90 dni – od 51.000 zł do 65.000 zł;

od 91 dni do 120 dni – od 66.000 zł do 89.000 zł;

Powyższe świadczenie jest liczone proporcjonalnie do okresu hospitalizacji. 

Hospitalizacja trwająca powyżej 120 dni – 100.000 zł.

Podwyższenie świadczenia

Świadczenie może zostać podwyższone w przypadku:

– zabiegu operacyjnego w znieczuleniu ogólnym – o 15.000 zł;

– innego zabiegu operacyjnego albo metody leczenia lub diagnostyki stwarzającej podwyższone ryzyko – o 5.000 zł;

– hospitalizacji na oddziale intensywnej terapii lub intensywnej opieki medycznej trwającej co najmniej 7 dni – o 10.000 zł;

– hospitalizacji na oddziale intensywnej terapii lub intensywnej opieki medycznej trwającej dłużej niż 30 dni – o 20.000 zł.

Świadczenie kompensacyjne obejmuje również zwrot kosztów dalszego leczenia lub rehabilitacji po zakończeniu obserwacji lub hospitalizacji, jednak w kwocie nie większej niż 10.000 zł.

Łączna suma świadczenia kompensacyjnego, przysługującego osobie, nie może być wyższa niż 100.000 zł.

Gdzie złożyć wniosek

Według projektu ustawy wnioski będziemy składać do Rzecznika Praw Pacjenta i będą rozpatrywane przez Zespół do spraw Świadczeń z Funduszu Kompensacyjnego Szczepień Ochronnych. Za wniosek będzie trzeba uiścić opłatę w kwocie 200 zł. Rzecznik wydaje decyzje administracyjną w terminie 60 dni, na którą przysługiwać będzie skarga do sądu administracyjnego.

Czy mogę uzyskać więcej świadczeń 

W niektórych przypadkach gdy niepożądany odczyn poszczepienny może wywołać trwałe negatywne skutki dla życia i zdrowia przewyższające maksymalną kwotę rekompensaty, dlatego maksymalna kwota rekompensaty może nie być dobrym rozwiązaniem, ponieważ w myśl projektu uzyskanie dalszego zadośćuczynienia lub odszkodowania nie będzie możliwe.     

Ważne

Rekompensaty z Funduszu będą skierowane do osób zaszczepionych (nie tylko na Covid-19) w ramach Programu Szczepień ochronnych. Świadczenie kompensacyjne będzie przysługiwało również w sytuacji, gdy obowiązkowe szczepienie ochronne zostało wykonane szczepionką inną niż ta, która została zakupiona przez ministra zdrowia. 

Podsumowanie

Powstanie projektu ustawy należy generalnie ocenić pozytywnie, ponieważ z założenia będzie to droga pozasądowego szybkiego uzyskania odszkodowania. Z kolei projekt wymaga zmian m. in. w zakresie uiszczenia opłaty za wniosek, która będzie stanowić barierę. Dodatkowo uzależnienie kwoty rekompensaty od okresu hospitalizacji, niekoniecznie może sprawdzić się w praktyce. Kwota taka powinna być uzależniona od rzeczywistej szkody na zdrowiu pacjenta oraz powinien on mieć możliwość starania się o odszkodowanie i zadośćuczynienie ponad kwotę maksymalną (100 tyś. zł) oraz możliwość uzyskania innych świadczeń takich jak renta.

Udostępnij ten wpis