Informacje prawne i gospodarcze

02.01.2019, 09:34:23

Roszczenie o zapłatę kary umownej na wypadek zwłoki lub opóźnienia nie przysługuje stronie odstępującej od umowy wzajemnej, jeżeli w umowie zastrzeżono również taką karę w związku z odstąpieniem od umowy.

Wyrok SN z 14.6.2018 r., V CSK 534/17

10.12.2018, 14:12:33

O więzy dziecka z Polską zadbają europejscy sędziowie

Rzeczpospolita, 10.12.2018
Sądy wezmą pod uwagę tożsamość dziecka, gdy będą decydowały o pieczy zastępczej w sporach par międzynarodowych. Zabiegała o to Polska. Unijni ministrowie sprawiedliwości uzgodnili w piątek rozporządzenie w sprawie jurys... Czytaj dalej...

27.11.2018, 09:16:36

Wykonywanie pracy przez pracownika w okresie niezdolności do pracy a naruszenie podstawowych obowiązków pracowniczych

Dyrektor zakładu pracy (a zwłaszcza lekarz – dyrektor szpitala), który w czasie wielomiesięcznego zwolnienia lekarskiego wykonywał pracę zarobkową, prowadząc tożsamą z czynnościami pracowniczymi działalność gospodarczą, dopuszcza się naruszenia po... Czytaj dalej...

27.11.2018, 09:03:52

Ustawowy obowiązek szczepień ochronnych

Ustawowy obowiązek szczepień ochronnych oznacza niedopuszczalność korzystania z tzw. klauzuli sumienia, tj. uprawnienia pacjenta do odmowy poddania się świadczeniu zdrowotnemu z powołaniem się na art. 16 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach... Czytaj dalej...