02.01.2018, 10:35:36

SN: wolność wyznania jednakowa dla Polaków i obcokrajowców

Odmowa przyjęcia cudzoziemca w poczet członków związku wyznaniowego znajdującego się na terytorium Polski z powodu braku obywatelstwa polskiego jest sprzeczna z Konstytucją RP – orzekł Sąd Najwyższy.
Wyrok SN z 15.09.2017 r., sygnatura akt III CSK 241/16