05.12.2017, 09:29:36

Gmina jako spadkobierca odpowiada za szkody wyrządzone przez spadkodawcę

Jeżeli gmina nabyła spadek jako spadkobierca ustawowy, to ponosi również odpowiedzialność odszkodowawczą za skutki czynów spadkodawcy. Odpowiedzialność gminy jest jednak ograniczona do wartości odziedziczonego spadku.
Wyrok Sądu Apelacyjnego w Białymstoku z 2.06.2017 r., I ACa 3/17