Wpisy z kategorii Prawo biznesowe

09.09.2016
Wystarczy mail lub sms do zawarcia umowy


W dniu 8 września br. weszło w życie nowe prawo ułatwiające przedsiębiorcom możliwość zawarcia umowy w formie mailowej lub smsowej. Nowelizacja kodeksu cywilnego wprowadziła nową formę wyrażenia swojej woli określaną jako forma dokumentowa, która może być wyrażona poprzez sms, mail lub nagranie audio. 

Czytaj dalej... / komentarze
30.08.2016
Dłużnik mojego dłużnika jest moim dłużnikiem

Umorzenie przez komornika sprawy egzekucyjnej z powodu braku majątku nie zawsze oznacza brak szans na odzyskanie pieniędzy od dłużnika. Tam, gdzie niektórzy myślą, że osiągnęli „sufit” egzekucji dla innych jest to dopiero „podłoga”.

Czytaj dalej... / komentarze
17.05.2016

Przeterminowana faktura

Prowadzisz działalność gospodarczą i kontrahent spóźnia się z zapłatą faktury. Czekasz na zapłatę w niepewności i w dodatku trzeba zapłacić VAT i PIT. Nie wiesz co zrobić ? Wyjście jest proste i nieskomplikowane.

Czytaj dalej... / komentarze
29.02.2016

Kredyt kupiecki jako sposób na zatory płatnicze oraz finansowanie działalności gospodarczej 

Prowadzisz działalność gospodarczą i udzielasz  kontrahentom odroczone terminy zapłaty za sprzedany towar lub wykonane usługi. Warto wiedzieć na jakich zasadach udziela się kredytu kupieckiego i z czym się to wiąże.  

Kredyt kupiecki jest odroczoną w czasie formą płatności za dostarczony towar lub zrealizowane usługi. Problematyka kredytów kupieckich odnosi się do negatywnego zjawiska jakim były zatory płatnicze. Takie zjawisko miało często miejsce w branży budowlanej, w której generalny wykonawca robót budowlanych zwyczajowo korzystał z usług mniejszych podwykonawców, którzy de facto po wykonaniu usługi musieli czekać długo na wypłatę wynagrodzenia, zazwyczaj bez odsetek za opóźnienie w zapłacie.

Przepisy prawa

Na ratunek z poprawą płynności finansowej przedsiębiorców wychodzi ustawa z dnia 8 marca 2013 r. o terminach zapłaty w transakcjach handlowych. Ustawa ta odnosi się do obrotu profesjonalnego i nie dotyczy transakcji z udziałem konsumentów (osób prywatnych). Poniższe opracowanie, zawiera informacje nt. obrotu business to business czyli z udziałem dwóch przedsiębiorców.

Warto wyjaśnić definicję transakcji handlowej - to umowa, której przedmiotem jest odpłatna dostawa towaru lub odpłatne świadczenie usługi, jeżeli strony (przedsiębiorcy), zawierają ją w związku z wykonywaną działalnością gospodarczą.

Terminy zapłaty

Jeżeli strony transakcji handlowej przewidziały termin zapłaty dłuższy niż 30 dni, jeżeli termin ten upłynie  wtedy wierzyciel może żądać odsetek ustawowych po upływie 30 dni. Odsetki można naliczać od dnia spełnienia swojego świadczenia i doręczenia dłużnikowi faktury lub rachunku, potwierdzających dostawę towaru lub wykonanie usługi, do dnia zapłaty, ale nie dłużej niż do dnia wymagalności świadczenia pieniężnego tj. do momentu wygaśnięcia, przedawnienia roszczenia o zapłatę za dostawę towaru lub realizacje usług.

Brak wskazania terminu zapłaty

Jeżeli strony transakcji handlowej nie przewidziały w umowie terminu zapłaty, wierzycielowi bez wezwania, przysługują odsetki ustawowe za opóźnienie w transakcjach handlowych, po upływie 30 dni liczonych od dnia spełnienia przez niego świadczenia, do dnia zapłaty.

Termin maksymalny

W myśl ustawy termin zapłaty, nie powinien przekraczać 60 dni liczonych od dnia doręczenia faktury lub rachunku, jednakże ustawa przewiduje możliwość wydłużenia tego terminu pod warunkiem, że nie będzie rażąco nieuczciwe wobec wierzyciela np.: kiedy sytuacja finansowa wierzyciela mu na to pozwala.

Zbadanie towaru lub usługi

Jeżeli strony przewidziały w umowie zbadanie towaru lub usługi celem potwierdzenia zgodności towaru lub usługi z umową, ustalony w umowie termin tego badania nie może być rażąco nieuczciwy wobec wierzyciela i nie może przekraczać 30 dni, licząc od dnia otrzymania towaru lub usługi. W przypadku, jeżeli dłużnik otrzymał fakturę lub rachunek, przed dniem rozpoczęcia badania towaru lub usługi lub w trakcie tego badania, termin zapłaty jest liczony od dnia zakończenia badania towaru lub usługi.

Odsetki i nie tylko

Istotnym z punktu omawianej regulacji jest sposób naliczania odsetek. Nie bez powodu celowo zostały wyboldowane powyżej dwa terminy dotyczące odsetek, ponieważ odsetki ustawowe nie są tożsame z odsetkami ustawowymi za opóźnienie w transakcjach handlowych. Te drugie zostały wprowadzone na potrzeby ustawy oraz zgodnie z jej przepisami  będą się aktualizować co pół roku tj. w 2016 r. od 1 stycznia do 30 czerwca i od 1 lipca do 31 grudnia za pośrednictwem Obwieszczenia Ministra Rozwoju. Ustawa przewiduje również możliwość ustalenia przez strony wyższych odsetek, jednakże nie mogą one być wyższe niż odsetki maksymalne. 

Obecna roczna wysokość odsetek wynosi:

9,5 % - odsetki ustawowe za opóźnienie w transakcjach handlowych;
5 % - odsetki ustawowe;
10% - odsetki maksymalne (dwukrotność odsetek ustawowych).

Rekompensata za koszty odzyskania należności

Obok odsetek za opóźnienie w transakcjach handlowych, wierzycielowi przysługuje od dłużnika równowartość 40 euro przeliczanego wg. średniego kursu NBP z dnia ostatniego dnia roboczego miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym świadczenie pieniężne stało się wymagalne, stanowiącej rekompensatę za koszty odzyskiwania należności. Powyższe ma zastosowanie do jednej umowy niezależnie od liczby faktur chyba, że w umowie zapłata została określona okresowo wtedy opłata jest pobierana za każdą część nieterminowej zapłaty. Warto podkreślić, że jeżeli wierzyciel poniesie z tyt. dochodzenia należności wyższe koszty niż wspomniana kwota i będą one uzasadnione, wtedy wierzyciel może dochodzić ich na zasadach ogólnych.  

Zabezpieczenie przed nadużyciami 

Ustawa przewiduje kilka form ochrony wierzyciela przed ewentualnymi nadużyciami ze strony dłużnika, który ekonomicznie może być partnerem dominującym, mianowicie wyklucza porozumienie się stron, które wyłącza prawo wierzyciela do żądania odsetek za odroczenie terminu płatności. Strony również mają zakaz ustalenia daty doręczenia faktury lub rachunku, potwierdzających dostawę towaru lub wykonanie usługi w celu ograniczenia nadmiernego odsuwania w czasie naliczania odsetek, bowiem odsetki są naliczane po dostarczeniu faktury lub rachunku dlatego istotne jest, żeby w jakikolwiek sposób poświadczyć odbiór ww. dokumentów. 

Inną formę zabezpieczenia się przed nadużyciami ze strony kontrahenta, która skutecznie potrafi zdyscyplinować go do terminowej zapłaty jest wykupienie usługi monitorowania płatności np.: w Kancelarii Prawnej PrawnikBiz. Polega ona na tym, że wierzyciel ma zapewnioną nieustanną kontrolę nad należnościami oraz błyskawiczną reakcję w przypadku opóźnień w realizacji zapłaty. Kontrahent, który ma świadomość, że zobowiązanie jest monitorowana przez kancelarię, zdecydowanie szybciej wywiązuje się ze swoich płatności.  Usługa taka jest znacznie tańsza od np.: ubezpieczenia kredytu kupieckiego, których stawki sięgają nawet 15 % wartości faktury.

Autor: Michał Czpak, prawnik w Kancelarii Prawnej PrawnikBiz

Czytaj dalej... / komentarze