17.07.2018
Nieudany remont

Foto: Pixabay

Wakacje to czas remontów w domach i mieszkaniach. Jeśli skorzystaliście z usług nierzetelnego wykonawcy to nie wszystko jest stracone, bowiem istnieje szereg możliwości aby remont dokończyć i nie stracić na tym.  

Zanim rozpoczniemy remont, warto ustalić z potencjalnym wykonawcą istotne warunki takie jak: zakres prac remontowych, harmonogram (termin wykonania) oraz wysokość wynagrodzenia (kosztorys). Jeśli istnieje możliwość spisania powyższych informacji na piśmie, wtedy mamy konkretny dowód w ewentualnym sporze z  nierzetelnym wykonawcą.

Niewykonanie usługi
Jeżeli nierzetelny wykonawca w ogóle nie przystąpi do prac remontowych i tym samym nie wykona usługi, to w tym wypadku należy wezwać go do wykonania umówionych prac i wyznaczyć mu umówiony wcześniej termin na ich realizację. Gdyby się okazało, że opóźnienia są duże i wykonawca nie zdołałby się wywiązać z prac w umówionym terminie, wtedy można odstąpić od umowy i zaznaczyć, że remont zostanie wykonany na koszt nierzetelnego wykonawcy. Jeśli przekazaliśmy mu zaliczkę na poczet prac, a wykonawca się z nich nie wywiązał, to oczywiście podlega ona zwrotowi. 

Nienależycie wykonana usługa
Najczęściej jednak dochodzi do nienależytego wykonania usługi w postaci prac remontowych, dlatego w tym przypadku, gdy klient widzi, że prace są prowadzone w sposób wadliwy albo sprzeczny z wcześniejszymi ustaleniami, wtedy może wezwać wykonawcę do zmiany sposobu przeprowadzenia prac i wyznaczyć mu w tym celu odpowiedni termin. Po bezskutecznym upływie wyznaczonego terminu można będzie od umowy odstąpić albo powierzyć poprawienie lub dalsze wykonanie prac innej firmie na koszt nierzetelnego wykonawcy.

Odpowiedzialność za wady usługi
Wykonawca odpowiada do dwóch lat od wykonania za wady, jakie wystąpiły w związku ze źle wykonaną usługą remontu. W tym wypadku klientowi przysługiwać będzie roszczenie o:
• usunięcie wady, oczywiście w rozsądnym terminie dla klienta;
• obniżenie wynagrodzenia, jeżeli wady nie mogą zostać usunięte;
• odstąpienia od umowy, jeżeli wada jest istotna, co ostatecznie wiąże się ze zwrotem gotówki za źle wykonaną usługę.

Należy pamiętać, że czasami wady prac remontowych wynikają ze złej jakości zastosowanych materiałów budowlanych, dlatego w tym przypadku odpowiedzialność ponosi sprzedawca z tym, że dodatkowo powinien ponieść on dodatkowe koszty robocizny związane poprawkami.

Autor: Michał Czpak, prawnik w Kancelarii Prawnej PrawnikBiz

(Podstawa prawna: art. 471, art. 560, art. 568, art. 635, art. 636 Kodeksu cywilnego)  

Kategorie: #Prawo konsumenckie