17.08.2017
Czy pracodawca może żądać od pracownika informacji o dodatkowym zatrudnieniu?

Foto: pixabay.com

Artykuł 22¹ § 1 pkt 6 kodeksu pracy stanowi, że pracodawca ma prawo żądać od osoby ubiegającej się o zatrudnienie podania danych osobowych obejmujących przebieg dotychczasowego zatrudnienia. Przepis ten mówi o przebiegu "zatrudnienia", a nie pracy, dlatego pojęcie to należy rozumieć szeroko, nie jako jedynie zatrudnienie na podstawie umowy o pracę, ale również jako zatrudnienie na podstawie umów cywilnoprawnych (umów zlecenia, umowy o dzieło itp.)”. Na podstawie tego przepisu pracodawca może zatem żądać od pracownika informacji o przebiegu jego zatrudnienia, (a więc o podejmowaniu nowego zatrudnienia, jego zakończeniu, przyczynach jego zakończenia), także z uwzględnieniem okresu wykonywania pracy u danego pracodawcy. Taka interpretacja ww. przepisu płynie z wyroku Sądu Najwyższego w wyroku z dnia 11 stycznia 2017 r. I PK 25/16.
Należy wyraźnie podkreślić, że żądanie tego typu informacji od pracownika musi być uzasadnione interesem pracodawcy w związku z dbałością o dobro zakładu pracy. W przypadku, gdyby pracownik odmówił podania dobrowolnie takich informacji, badanie istnienia tego interesu należy ostatecznie pozostawić sądom badającym konkretne sprawy.

Autor: Michał Czpak, prawnik w Kancelarii Prawnej PrawnikBiz

Kategorie: #Prawo pracy